02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับฝ่ายการเงินและบัญชี

1.ชื่อ 

     ฝ่ายการเงินและบัญชี

2.ประวัติความเป็นมา

     ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นฝ่ายหนึ่งของกองกลาง ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

     พ.ศ.2535 เดิมเป็นกองคลัง ตามข้อ 7 แห่งระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2535

     พ.ศ.2540 สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการสภาปนาเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     พ.ศ.2541 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2541 ให้ กองคลัง เป็นฝ่ายการเงินและบัญชี อยู่ในสังกัดกองกลาง โดยมี พระกิตติสารมุนี(พระราชพิศาลมุนี) เป็นหัวหน้ากองกลาง

 

3.เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

     1.นายสัมฤทธิ์  เพชรแก้ว          หัวหน้าฝ่ายฯ

     2.นายปรีชา  จั่นนุ้ย                นักวิชาการเงินและบัญชี           งานการเงิน

     3.นายชูศักดิ์  ร่างสง่า              นักวิชาการเงินและบัญชี           งานธุรการ

     4.นายศุภณัฐวิชญ์  วรรณะ         นักวิชาการเงินและบัญชี           งานงบประมาณ

     5.นายกฤษณ์  สุขวิบูลย์            เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี         งานบัญชี

Share