02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 
 • แนวทางการเบิกจ่ายเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี บุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาระหว่างปีศึกษา กระทรวงการคลัง ที กค ๐๔๐๘.๕/ว๓๗๑ (๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

  2560-10-10 08:11:00
  อ่านรายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๕๖ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๐)

  2560-10-10 08:29:00
     
  อ่านรายละเอียด

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University
 
Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000

 

Share