02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

พระเทพวิสุทธิกวี  เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวิหารและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 


 

พระเทพวิสุทธิกวี บรรยายเรื่อง " เผยแผ่ธรรมะอย่างไรให้ก้าวทันโลก"

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากบทความ 
สร้างจิตสำนึกให้ "นักเผยแผ่ จิตอาสา" 
Share